دستگاه استریل هوا – Air Sterilization

Air Sterilization

این دستگاه جهت استریل هوای محیط طراحی شده و کلیـه میـکرو ارگانیـسم‌های موجود در هوا از جمله اسپـورها را تصفیه می‌کند. از این دستگاه می‌توان در هنـگام حضور اپراتور و بیماران بدون آسیب رساندن به آنها استفاده کرد.
از ویژگی‌های این دستگاه طراحی زیبا و ارگونـومیک آن و عدم تولید اُزن می‌باشد.
این دستگاه دارای دو مدل دیواری و ایستاده است.